Результати нашої діяльності та плани на майбутнє

В умовах зростання інформатизації суспільства постіндустріальної епохи постійно зростає актуальність питання  відповідності освіти розвитку сучасних технологій. Сучасні методики навчання, що передбачають гнучкий інтегрований підхід до викладання матеріалу гуманітарних та природничих дисциплін, творчі засади взаємодії учня та педагога вже встигли засвідчити свою ефективність, що підтверджує, зокрема, успішний фінський освітній досвід. Зазначене зумовлює вагому роль авторських шкіл у становленні та розвитку сучасної освітньої системи в Україні на основі провідних європейських зразків.

 

Специфіка розвитку профільних адміністративних  та добровільних професійних регуляторних систем  у ХХІ ст. характеризується постійним зменшенням ролі перших та зростанням значення останніх, що пояснюється сучасними процесами глобалізації  соціальних відносин та встановлення “суспільства знань”. Саме тому завдання держави у сфері освіти має передбачати збереження свободи творчого підходу педагога до організації навчальної діяльності та забезпечення сталого розвитку авторських шкіл в Україні. Лише організація освітнього процесу на засадах свободи та вільного, творчого підходу до навчання здатна забезпечити побудову інноваційної системи освіти, яка не лише найкращим чином відповідатиме потребам сучасного суспільства, але й випереджатиме його поточні запити.

 

Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв Будокан є однією з небагатьох інноваційних майданчиків освітньої галузі на теренах Галичини. Унікальна авторська концепція, яка повʼязує в собі методичні надбання авторів ідеї з педагогічними винаходами українських вчителів, європейськими (насамперед – фінськими) освітніми надбаннями останніх десятиріч та традицією передачі знань народів Сходу (насамперед — Японії та Китаю ) – є фундаментом дворічної успішної діяльності та сталого розвитку нашої Школи.

 

Львівська школа Будокан забезпечує набуття дитиною освіти за освітніми програмами початкової, базової та повної середньої освіти,  досягнення нею визначених стандартами освіти результатів навчання, а також сприяє отриманню учнем додаткової неформальної та інформальної освіти. Педагогічний колектив Школи прагне створити умови для розвитку кожної дитини, дати їй можливість для самовираження й самовизначення, забезпечити науково-теоретичну, практичну, допрофесійну та загальнокультурну підготовку учнів. Для цього необхідний постійний розвиток Школи, поповнення її матеріально-технічних і навчальних ресурсів, підвищення кваліфікації адміністрації та педагогічних працівників, а, головне, єднання та духове зростання учнів, батьків і педагогів як спільноти, яка творить сприятливий для української дитини соціально-культурний простір.

Концепція розвитку Школи, як навчально-виховного комплексу, ґрунтується на визнаних світом та перевірених досвідом ключових ідеях української педагогічної думки, базових принципах гуманістичної філософії та здобутках сучасної науки управління. Мета концепції розвитку школи Будокан у 2016–2020 роках (далі – Концепція) – розкрити погоджену шкільною громадою стратегію розвитку цього загальноосвітнього навчального закладу в умовах реформування української освіти.

Згідно концептуальних засад авторської моделі та плану розвитку ЛСЗШ Будокан в перші роки діяльності було зроблено наступні кроки :

 • створено власне обличчя Школи, і запроваджено основні принципи авторської концепції школи, на яких має ґрунтуватися життєдіяльність її громади;
 • визначені найважливіші особливості організації освітнього процесу — інтегрованість предметів та створення міжпредметних зв’язків, зв’язок освітнього та навколоосвітнього процесів, спрямованість навчального процесу на розвиток компетенції та практичних навичок, що вказують на його  інноваційний характер;
 • протягом перших двох років (2016-2018 ) надавалась практична допомога членам шкільної громади у осмисленні стратегії розвитку Школи та стимулювалась її активна участь у реалізації  цих завдань;
 • протягом 2016-2017 років був запущений процес трансформації Школи у навчальний заклад з українською мовою навчання (слід зазначити, щодо впровадження нашої авторської концепції, школа Будокан була звичайною школою з російською мовою викладання);
 • відбувається процес популяризації Школи як сучасного проєвропейського загальноосвітнього закладу, відкритого до співпраці з міською громадою Львова, будь-якими зацікавленими у цьому, корисними для учнів, навчальними закладами і громадськими об’єднаннями або окремими особами.

 

Львівська СЗШ східних мов та східних бойових мистецтв Будокан – це школа особистісного розвитку і самовдосконалення, яка об’єднує всіх, надає можливості плекати свій дух та тіло, розвивати інтелект, мислити і творити. Це заклад, де навчають та виховують, спираючись на духовні багатства України та тисячолітній досвід великих цивілізацій Сходу. Дітям пропонують освоїти краще з того, що накопичено українським та іншими народами, щоб знайти собі справу до душі, реалізувати себе і бути щасливими.

Ми цінуємо кожного учня/ученицю Школи, дбаючи про:

 • формування його/її життєвих компетентностей;
 • фізичний, особистісний та інтелектуальний розвиток;
 • здатність вільно спілкуватися державною та найпоширенішими іноземними мовами;
 • можлилівсть реалізувати себе у сфері бізнесу, дипломатії, військовій сфері, науці, освіті;
 • уміння самостійно вчитися та співпрацювати для досягнення особистих і суспільно значимих цілей.

Ми цінуємо батьків та опікунів учнів Школи, дбаючи про:

 • розвиток їхньої компетентності виховника сина/доньки;
 • повну інформованість щодо успіхів своєї дитини та стану школи;
 • якнайширші можливості кожному долучитися до шкільного виховання, життя шкільної спільноти;
 • прозорість усіх сфер діяльності навчального закладу та прийнятих адміністрацією рішень.

Ми цінуємо педагогічних працівників та технічний персонал Школи, дбаючи про:

 • соціальний престиж та розвиток професійної компетентності;
 • повну інформованість щодо стану школи, планів та результатів її розвитку;
 • можливості участі у формуванні політики школи та оцінюванні персонального внеску кожного у розвиток навчального закладу;
 • взаємодію та взаємопідтримку в освітньому процесі, ефективність спільно прийнятих управлінських рішень.

                                                            

 Місія Школи Будокан – спільною працею членів шкільної громади виробити у кожного учня здатність:

 • вільно комунікувати, застосовуючи державну, англійську, мови народів Сходу;
 • самостійно вчитися, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та загальні інтелектуальні уміння;
 • успішно співпрацювати, спираючись на глибоке розуміння національної культури та культур азійських народів;
 • цінувати і оберігати життя, займаючись, зокрема, східними бойовими мистецтвам.

Для реалізації концепції школи нами було розроблено та затверджено низку нормативних актів, найважливішими серед яких є Регламент (правила внутрішнього розпорядку) роботи ЛСЗШ Будокан, Програма розвитку ЛСЗШ східних мов та східних бойових мистецтв Будокан на 2017 – 2021 роки, Програма експерименту з інтеграції філософських основ і практики східних єдиноборств у предмети «Фізична культура» та «Основи здоров’я», Програму викладання японської мови для 1-4 класів початкової школи, новий Статут Школи, План підвищення кваліфікації, атестації та сертифікації педагогічних працівників школи.

Перехід Школи від пасивної до інтерактивної моделі навчання вимагало формування власної навчально-методичної бази, систематичного її поповнення та оновлення. Було розроблено та затверджено Програму навчання мовам країн Сходу, виховну програму Школи на 2017/18 – 2020/21 навчальні роки, експериментальну програму інтегрованого курсу «Тіловиховання на основі методик східних бойових мистецтв», а також  програми факультативних курсів, гуртків, студій та секцій, які впроваджуватимуться у межах варіативної складової навчального плану Школи для учнів різних класів.

Відбір потрібної для педагогічного колективу науково-методичної та навчально-методичної літератури, періодичних видань, а також оцінювання методичних розробок  учителів Школи проводитиме Методична Рада навчального закладу та її комісії.

 Перехід до інтерактивної моделі навчання та організація освітнього процесу, в умовах академічної автономії навчального закладу, вимагали від нас оптимізації кадрового персоналу та чіткого відбору педагогічних працівників на вакантні посади за виписаними Школою критеріями, що відбуваються на сучасному етапі, виключно на конкурсній основі за прозорою процедурою. Для проведення відбору у Школі на керівні посади  сформована спеціальна комісія з членів Наглядової Ради Школи.

Школа сприятиме підвищенню кваліфікації педагогів, залучення до різних проектів, обміну досвідом із вітчизняними та зарубіжними школами-партнерами, запрошуючи як консультантів висококваліфікованих науково-педагогічних і педагогічних працівників Львівщини. На основі персональних планів професійного зростання Школа укладе перспективний план підвищення кваліфікації та перепідготовки своїх працівників. Підвищення кваліфікації та власну професійну майстерність педагогічний працівник Школи зможе підтвердити, добровільно пройшовши сертифікацію.

Трансформація Школи в організований за кращими європейськими зразками загальноосвітній навчальний заклад, означає поруч з іншим і формування такого освітнього середовища, у якому забезпечуються збереження та зміцнення фізичного і духовного здоров’я учасників освітнього процесу, формування навичок здорового способу життя. Для цього  відновлено практику проведення на базі Школи щорічних медичних оглядів учнів та педагогічних працівників, кожному учневі з 1 вересня 2018 року буде виписано паспорт здоров’я, забезпечено повноцінне збалансоване харчування учнів, введено штатну посаду медичного працівника навчального закладу ,відремонтований медичний кабінет та закуплено медичні препарати та обладнання. Також вводиться програма залучення учнів до медичного страхування. Навчальне навантаження, обсяг домашніх завдань, розклад уроків і режим роботи Школи відповідатиме правилам гігієни.           Школа розпочала педагогічний експеримент щодо інтеграції методики фізичного і духовного гарту на основі східних бойових мистецтв у навчання та виховання учнів.

Водночас, дуже повільно рухається процес забезпечення та покращення матеріально-технічної бази Школи. Школа так і не змогла залучити кошти, щоб здійснити повну реставрацію будівлі Школи. Тож завдання на  найближчий час – віднайти дієвий механізм для забезпечення процесу покращення матеріальної бази школи,  привести  приміщення Школи до стану придатного для збереження здоров’я, навчання та осучаснення її матеріально-технічної, інформаційно-технологічної та навчальної бази. Лише у 2016/2018 р. для цього було проведено ремонт двох класних кімнат, медичного кабінету, всіх туалетів, заміну вікон на першому поверсі в початковій школі, розпочато ремонті роботи по ремонту та заміні електромережі на сучасну, розпочату виніс підвальної котельні та заміна системи опалення школи. У кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій буде встановлено сучасний комп’ютерний клас (15+1), під’єднаний до мережі Інтернет. Новий дизайн та програмне наповнення отримав шкільний сайт: budokan.lviv.ua

Оновленню підлягають також фонди шкільної бібліотеки, спортивний інвентар, навчальне обладнання класів та кабінетів фізики, біології, хімії, інформатики та математики. Нагальною проблемою лишається встановлення системи відеонагляду, яка обмежить доступ у приміщення сторонніх осіб. Слід зазначити, що проблема фізичної охорони школи була успішно вирішена. У 2017 році школа відмовилась від послуг централізованої бухгалтерії. Ефективність управління Школою та сталий розвиток забезпечується правильним менеджментом: раціональним плануванням, вмілою організацією, досконалим моніторингом процесів та результатів навчання і виховання, постійним контролем діяльності працівників Школи.

Розроблення планових документів стратегічного характеру (програм, перспективних планів) та  оцінювання якості цих документів за результатами їх впровадження відбувається за участі Наглядової ради школи та Педагогічної ради, а також батьківського і учнівського активу Школи. Проекти положень, наказів, інструкцій, листів розглядаються та обговорюються на педрадах або нарадах при директорові, заступникові. Серед організаторів запланованих заходів, виховних справ були члени органів громадського самоврядування,  педагоги, учні, батьки. Дані внутрішньошкільного моніторингу та самооцінювання якості роботи  Школи були у відкритому доступі, а педагогічний, учнівський та батьківський актив мали змогу публічно висловити свою думку, зокрема, й на шкільній сторінці у соціальних мережах.

Завдання розвитку школи на період до 2020 року зумовлюють необхідність роботи адміністрації школи у таких напрямах:

 • Триває процес гуманізації відносин між учнями, вчителями, батьками, перетворення їх у партнерські стосунки. Щоб зміцнити єдність шкільної спільноти, у практику шкільного життя увійшло стратегічне планування та самооцінювання якості роботи Школи.
 • Відбувається процес зростання рівня навчальних досягнень учнів. Для цього значну увагу приділяється мотивації учнів до навчання,  впровадженню проекту «Інтелект України» та авторської програми школи, розгортанню внутрішньошкільного моніторингу рівнів навченості учнів.
 • Відбувається постійний розвиток творчих здібностей учнів. Для обдарованих учнів щорічно організовують шкільні олімпіади, турніри. Відбуваються тренувальні семінари з запрошенням вітчизняних та закордоних майстрів східних єдиноборств,спортивні змагання, мистецькі конкурси, працює мережа гуртків, секцій та факультативів.
 • Формується корпоративна культура членів шкільної громади, зокрема, організаційна культура (шкільної поведінки) учнів. Цьому сприятимуть загальношкільні громадські акції (шкільні свята, подорожі, волонтерські проекти), активними учасниками яких були і діти, і дорослі члени шкільної громади.
 • Відбувається процес формування в учнів потреби і вміння самовдосконалення. Цьому сприятиме, насамперед, інтеграція методик фізичного та духовного гарту на основі східних бойових мистецтв у шкільні предмети, поступове впровадження компетентного навчання та розвиток в учнів навичок навчення.
 • Забезпечено процес системного самоконтролю і самооцінки діяльності адміністрації Школи. Цьому сприяла діяльність Наглядової ради Школи та Батьківської Ради, самооцінювання якості виховної програми Школи, моніторинг якості її (Школи) виховного простору, щорічна самооцінка дирекцією свого внеску у розвиток Школи.

Ряд інноваційних освітніх програм втілених нашою Школою протягом останніх двох років виглядає таким чином :

 1. Починаючи з 2016 р. учні першого класу навчаються за проектом «Інтелект України», мета якого – впровадження у національний освітній простір системи ідентифікації, навчання та виховання здібних та обдарованих дітей і учнівської молоді. У межах цього проекту учні навчатимуться за спеціально розробленим навчальним планом та навчальними методичними комплектами, у складі яких зошити на друкованій основі, методичні рекомендації для вчителя, наочність та диски з інформаційно-комунікаційним супроводженням кожного уроку.
 2. Вивчення курсу «Філософія для дітей», розробленого на основі методики проф. Метью Ліпмана (Philosophy for Children, P4C).
 3. В основній школі з 2017/18 н.р. поглиблюється спеціалізація навчання через запровадження вивчення спеціальних курсів:
 • Психологія спілкування. 87 годин. Спецкурс для учнів 5 – 7 класів. Автор: І.Є. Хронюк.// Лист МОНУ № 1/9-413 від 06.06.2013 року
 • Культура ділового спілкування. 35 годин. Факультатив для учнів 8-9 класів. Автор: Балмасова І.В. // Лист МОНУ № 1/9-538 від 10.08.2010 року
 • Навчальна програма з основ медіаграмотності. 8 (9) клас (пропедевтичний курс). 35 годин. Автори: Коваленко П.О., Мокрогуз О. П. Програма ухвалена Науково-методичною комісією галузі знань “Журналістика та інформація” Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України . Протокол від “12” червня 2013 року №56 .
 1. Школа 2 та 3 ступеня, починаючи з 2017 р. навчається за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов (філологічний профіль, Додаток 3 (із змінами згідно з наказом МОН України від 29 травня 2014 року № 657).
 2. У старшій профільній школі додатково викладається:
 • Основи риторики. Факультатив для учнів 10-11 класів. 35 годин. Автори: Глазова О., Кузнєцов Ю. // Лист МОНУ № 1/9-538 від 08.2010 року
 • Основи медіаграмотності. 10 – 11 клас. Курс за вибором // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.aup.com.ua/ml/Program_10_11.pdf
 1. У 2016/17 – 2027/28н.р. Школа проводитиме експеримент із інтеграції методики фізичного та духовного гарту на основі східних бойових мистецтв у шкільні предмети «Фізична культура» та «Основи здоров’я». Розроблено та затверджено програму експерименту та навчальну програму для учнів 1 – 11 класів «Тіловиховання на основі методики східних бойових мистецтв».

 

Таким чином протягом двох років діяльності нашої Школи та впровадження її авторської моделі було досягнуто наступні результати :

 1. Перехід усіх класів Школи на українську мову навчання.
 2. Поступове збільшення контингенту учнів Школи- від 136 у вересні 2016 до майже 350 у вересні 2018. Вихід на середньостатистичний показник ЄС щодо кількості учнів у класі — 22 дитини.
 3. Викладання у Школі англійської та двох мов Сходу: японської та китайської, за навчальним планом шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.
 4. Оптимальний склад педагогічного колективу Школи. Число педагогічних ставок відповідає середньостатистичному показникові ЄС щодо співвідношення кількості учнів і вчителів.
 5. Стійка тенденція до зниження показників захворюваності, тривалості гострої захворюваності.
 6. Стійка тенденція до зростання рівня навчальних досягнень учнів Школи (за результатами внутрішньошкільних та зовнішніх моніторингових досліджень).
 7. Стійка тенденція до підвищення рейтингу Школи за результатами ДПА у форматі ЗНО.
 8. Стійка тенденція до зростання частки школи у розвитку соціальної активності та творчого потенціалу учнів.
 9. Відповідність якості виховного простору Школи чинному стандартові Львівщини (безпечний, моральний, сповнений довіри, вільний (демократичний), патріотичний, відкритий).
 10. Орієнтація шкільної громади на сталий розвиток і партнерські стосунки.
 11. Навчання східним бойовим мистецтвам, інтегроване у шкільний предмет «Фізична культура» .
 12. Використання у Школі інтерактивної моделі навчання.
 13. Запровадження профільної освіти старшокласників (філологічний профіль, поглиблене вивчення іноземних мов).
 14. Академічна та фінансова автономія Школи.
 15. Успішна сертифікація педагогічних працівників Школи.
 16. Сучасний, забезпечений кабінет інформатики в школі.
 17. Дієві колективні органи управління Школою та органи громадського самоврядування- Наглядова рада,Педагогічна рада та Батьківська рада.
 18. Документація Школи, укладена відповідно до нормативів та методики.
 19. Функціонуюча модель моніторингу та самооцінювання якості освітніх послуг Школи.
 20. Зростання позитивного іміджу та конкурентноздатності Школи на ринку освітніх послуг.
 21. Налагодження ділових партнерських зв’язків з навчальними закладами України та інших країн.

 

 

%d блогерам подобається це: