Статут школи

 

СТАТУТ

 Львівської середньої загальноосвітньої школи східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов

 (нова редакція)

м. Львів 2017 рік

І. Загальна частина

1.1. Львівська середня загальноосвітня школа східних мов І-ІІІ ступенів  змінила назву на підставі ухвали 7 сесії 7-го скликання Львівської міської ради від 18.05.2017 № 1984 «Про зміну назви Львівська середня загальноосвітня школа східних мов І-ІІІ ступенів» на Львівську середню загальноосвітню школу  східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов (далі – Школа).

1.1.1. Повне найменування – Львівська середня загальноосвітня школа  східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов.

1.1.2. Скорочене найменування – ЛСЗШ «Будокан»

1.1.3. Найменування англійською мовою – Lviv Secondary School of Oriental Languages and Martial Arts “Budokan” with profound study of Foreign Languages.

1.2. Юридична адреса Школи: 79005, м. Львів, вул. Шухевича, 2; тел. (032)235-47-13;

1.3. Школа є юридичною особою, має рахунки в органах державного казначейства та установах банку, печатку, штамп, бланк, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником Школи є Львівська міська рада, уповноважений орган – управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі – управління освіти), яке делегує повноваження управління відділу освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі – відділ освіти).

1.5. Головною метою Школи є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями Школи є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • сприяння розвитку та можливостей для учнів та молоді;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • впровадження в навчальний процес новітніх методів навчання;
 • сприяння розвитку здорового способу життя, фізичної культури, в тому числі з елементами східних єдиноборств;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я, інших громадян, як найвищої соціальної цінності,
 • формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • розвиток лінгвістичних навичок учнів;
 • розширення міжнародної співпраці в контексті розвитку навчального процесу та Школи;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і громадянське суспільство.

1.7. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Львівської міської ради, наказами управління освіти та відділу освіти, Положенням про загальноосвітній  навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, цим Статутом.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Мова навчання у школі – українська. Запроваджено поглиблене вивчення іноземних мов з першого класу. Організація навчального процесу старшої школи здійснюється відповідно до концепції профільного навчання.

1.11. Школа має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • розвивати проекти, що сприяють утвердженню в Україні громадянського суспільства;
 • розробляти та впроваджувати власний брендинг та ідентичність;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • дбати про належний рівень навчального процесу та відповідність педагогічного персоналу етичним нормам;
 • оперативно управляти рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;
 • співпрацювати з громадськими організаціями, в тому числі в руслі волонтерства, благодійництва, тощо;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • розвивати міжнародну співпрацю на благо Школи;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • встановлювати шкільну форму для учнів;
 • за погодженням із управлінням освіти та відділом освіти надавати приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних секцій з метою розвитку творчих здібностей учнів, забезпечення їх фізичного розвитку на підставі відповідних угод (договорів);
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
 • здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством України і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети.

1.12. У Школі можуть створюватись та функціонувати методичні об’єднання вчителів, творчі групи, психологічна, методична  служби, наукові, спортивні та інші об’єднання учнів, учителів, батьків.

1.13. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у Школі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.14. Медичне обслуговування учнів  та відповідні умови для його організації здійснюється Дитячим поліклінічним відділенням 1-ї міської комунальної поліклініки, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Руська, 20.

1.15. Взаємовідносини Школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ Зарахування учнів до Школи та їх відрахування

2.1. Прийом учнів до школи здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. До 1-го класу зараховуються учні за результатами співбесіди. Прийом учнів до інших класів проводиться за результатами конкурсного відбору за наявності вільних місць. На час прийому до школи учнів створюється педагогічна комісія.

2.2. Зарахування учнів до школи здійснюється за результатами співбесіди, конкурсного відбору, за наказом директора школи та на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх заміняють, також свідоцтва про народження дитини (оригіналу та копії), медичної картки встановленого взірця, особової справи (окрім дітей, які вступають до першого класу). До старшої школи ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти (свідоцтво про базову загальну середню освіту).

2.3. Директор Школи зобов’язаний вжити заходів до
ознайомлення дітей та їх батьків або осіб,  які  їх  замінюють,  з
порядком   зарахування   до   Школи,  його  статутом,  правилами
внутрішнього розпорядку та іншими  документами,  що  регламентують
організацію навчально-виховного процесу.

2.4. Зарахування учнів до Школи здійснюється, як правило, до
початку навчального року за наказом директора.

До першого класу зараховуються,  як  правило,  діти  з  шести
років.

2.5. Іноземці  та  особи  без  громадянства  зараховуються до
Школи відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.6. Переведення учнів Школи  до  наступного
класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які
їх замінюють,  подають до Школи  заяву  із  зазначенням  причини
вибуття.

У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для
здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту
батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до Школи заяву із
зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт
зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.7.  Учні  які  мають  за
підсумками  річного  оцінювання  початковий  рівень  досягнень   у
навчанні  хоча  б  з  одного  профільного  предмета,  за  рішенням
педагогічної  ради  та  відповідно  до  наказу  керівника   можуть
відраховуватися із Школи.

За рішенням педагогічної ради погодженим  з відділом освіти,  як виключний засіб  педагогічного  впливу  за  неодноразові  порушення  статуту
допускається   відрахування   учнів   із  Школи  та переведення їх до закладу за місцем проживання.

2.8. Про можливе  відрахування  батьки  учня  (особи,  які  їх
замінюють)  повинні  бути  поінформовані  не  пізніше  ніж за один
місяць  у  письмовій  формі.  У  двотижневий  строк  до  можливого
відрахування  письмово  повідомляється орган управління освітою за
місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління
освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

Батьки або  особи,  які  їх замінюють,  мають право оскаржити
рішення педагогічної  ради  Школи  щодо  відрахування  дитини  до відділу освіти або управління освіти.

Рішення про відрахування із Школи дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених  батьківського піклування,  приймається  лише  за   згодою   органів   опіки   та
піклування.  За  сприяння  відповідного  органу управління освітою
такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

 

3.1. Школа планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, квартального та річного планів.

3.2. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Школи, визначаються  перспективи  його розвитку.

3.3. План роботи обговорюється педагогічною радою і затверджується спільно адміністрацією та Радою Школи.

3.4. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий Навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

3.5. Робочий навчальний план Школи затверджується начальником відділу освіти.

3.6. Школа працює за  навчальними  програмами,  підручниками,
посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечує виконання
навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання  відповідно
до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.7. Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Класи у школі формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування учнів до школи.

3.8. У Школі для учнів, за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи груп продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором Школи.

3.9. Адміністрація Школи приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з управлінням освіти.

3.10. Навчальний рік у Школі поділяється на семестри, починається 1 вересня у День Знань, і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.11. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів.

3.12. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, окрім випадків, передбачених законодавством України.

3.13. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та відділу освіти Галицького району, Державною санітарно-епідеміологічною службою.

3.14. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, спеціальних уроків, що визначаються адміністрацією, а також уроків трудового навчання та фізичної культури. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

3.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Школи, профспілковим комітетом і затверджується директором. Тижневий режим роботи Школи затверджується у розкладі навчальних занять.

3.16. Окрім  різних форм обов’язкових  навчальних  занять, у Школі  проводяться  індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.17. У школі навчально-виховна робота поєднується з науково- методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

3.18. Школа може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України.

3.19. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.

3.21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей  учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

3.22. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні  здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень  учнів, визначеної Міністерством освіти і науки України.

3.23. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції проведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Заохочується впровадження електронних журналів обліку.

3.24. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів за дванадцятибальною шкалою.

3.25. Учні початкових класів, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах, школах-інтернатах або навчатися в загальноосвітніх навчальних закладах за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.26. Учні початкових класів, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.27. Результати навчальної діяльності за рік заносяться  до особових справ учнів.

3.28. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. У разі незгоди учня (його батьків) з оцінкою, він має право звернутися до апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі законодавства України. Результати семестрового, річного оцінювання та  державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів та батьків класним керівником.

3.29. Порядок переведення і випуск учнів зі Школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

3.30. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту початкової (базової і повної) загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України.

3.31. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ:

– по закінченні початкової школи – табель успішності;

– по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

– по закінченні Школи – атестат про повну загальну середню освіту.

3.32. За відмінні успіхи в навчанні  встановлюються такі форми морального заохочення: похвальні листи, подяки та інші форми, що встановлюються адміністрацією.

3.33. Виховання учнів у Школі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

3.34. Цілі виховного процесу в Школі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

3.35. У Школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

3.36. Дисципліна в Школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

ІV Оцінювання навчальних досягнень учнів

4.1. Критерії   оцінювання    навчальних    досягнень    учнів
Школи визначаються МОН.

4.2. Облік  навчальних  досягнень  учнів протягом
навчального року здійснюється у класних журналах,  інструкції  про
ведення   яких   затверджуються  МОН.  Результати
навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У першому класі дається  словесна  характеристика  знань,
умінь  і навичок учнів.  За рішенням педагогічної ради Школи може надаватися словесна  характеристика  знань,  умінь  і
навичок учнів другого класу.

У наступних  класах  оцінювання  здійснюється  відповідно  до
критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.4. Школа  може  використовувати  інші  системи   оцінювання
навчальних досягнень учнів за погодженням відділом освіти.  При  цьому  оцінки  з   навчальних предметів  за  семестри,  рік,  результати  державної  підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до  критеріїв  оцінювання
навчальних досягнень учнів.

4.5. Навчання у випускних  (4-х,  9-х  і  11-х  (12-х)  класах
Школи  завершується  державною  підсумковою  атестацією.  Зміст,
форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.

В  окремих  випадках  учні  за  станом  здоров’я
або  з  інших  поважних причин можуть бути звільнені від державної
підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

4.6. Учні початкової школи,  які протягом одного року навчання
не засвоїли програмний матеріал,  за поданням педагогічної ради та
згодою  батьків  (осіб,  які  їх  замінюють)   направляються   для
обстеження   фахівцями  відповідної  психолого-медико-педагогічної
консультації.  За висновками  зазначеної  консультації  такі  учні
можуть     продовжувати     навчання    в    спеціальних    школах
(школах-інтернатах) або навчатися за  індивідуальними  навчальними
планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.7. Учні   початкової   школи,   які  через  поважні  причини
(хвороба,  інші обставини) за результатами річного  оцінювання  не
засвоїли   скориговану   до  індивідуальних  здібностей  навчальну
програму,  можуть  бути,  як  виняток,  залишені  для   повторного
навчання  у  тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за
згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.8. За результатами навчання  учням  (випускникам)  видається
відповідний   документ  (табель,  свідоцтво  про  базову  загальну
середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки
документів   про   базову   та   повну   загальну  середню  освіту
затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.9. Учням,  які закінчили основну школу (9-й клас), видається
свідоцтво про базову загальну середню освіту.

4.10.   Учням   з  порушеннями  розумового  розвитку  видається
свідоцтво  про  базову  загальну  середню  освіту  за  спеціальною
програмою.

4.11. Учням  (вихованцям),  які  закінчили  старшу  школу  11-й
(12-й)  клас  видається атестат про повну загальну середню освіту.

4.12. Випускникам  9-х,  11-х (12-х) класів,  які не атестовані
хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

4.13. Свідоцтва  про  базову загальну середню освіту,  атестати
про повну загальну середню освіту та  відповідні  додатки  до  них
реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за  дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв,
атестатів,  золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів
здійснюється  МОН,  управлінням освіти та відділом освіти управління освітою.

 1. V. Виховний процес у Школі

5.1. Виховання  учнів у Школі здійснюється під
час проведення  уроків,  в  процесі  позаурочної  та  позашкільної
роботи.
5.2. Цілі  виховного процесу в Школі визначаються на основі
принципів, закладених у Конституції  та  законах
України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У   Школі   забороняється   утворення   та  діяльність
організаційних структур  політичних  партій,  а  також  релігійних
організацій і воєнізованих формувань.

Примусове  залучення  учнів Школи до вступу в
будь-які  громадські об’єднання, громадські, громадсько-політичні,
релігійні   організації  і  воєнізовані  формування,  а  також  до
діяльності  в  зазначених об’єднаннях, участі в агітаційній роботі
та  політичних  акціях  забороняється.

5.4. Дисципліна в Школі дотримується на основі взаємоповаги
усіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  дотримання  правил
внутрішнього розпорядку та статуту навчального Школи.
Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до
учнів забороняється.

 

 

VІ.  Учасники навчально-виховного процесу

6.1. Учасниками навчально-виховного  процесу у Школі є:

 • учні;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • психологи, бібліотекарі;
 • інші спеціалісти Школи;
 • батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус,  права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про  загальну середню освіту», іншими актами законодавства України, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку Школи.

6.3. Учні мають право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • вибір факультативів, спецкурсів, позашкільних та шкільних занять;
 • вибір форми навчання, профільного напрямку, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою Школи;
 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування Школи;
 • участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь та гідність.

6.4. Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, уміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не  меншому,  ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним  планом  Школи, цим Статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства України, моральних,  етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • виконувати вимоги педагогічних  та інших працівників закладу відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку Школи;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і  особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися вимог цього Статуту,  правил внутрішнього розпорядку Школи;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • вести здоровий спосіб життя: в приміщеннях та на території школи, не вживати алкоголь, наркотики, не палити тощо;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені законодавством України;
 • відшкодувати збитки завдані школі, якщо завдані з вини учня.

6.5. Учні Школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства України.

6.7. Педагогічними працівниками Школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,  належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

6.8. До педагогічної діяльності у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями чи за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством України.

6.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

6.10. Директор Школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами  Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.

6.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства України директором Школи, погоджується з профспілковим комітетом і затверджується відділом освіти району УО ДГП ЛМР.

6.12. Педагогічні працівники мають право:

 • самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;
 • брати участь у роботі  методичних  об’єднань,  нарад,  зборів закладу  та  інших  органів  самоврядування  Школи,  в  заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • обирати форми та здійснювати підвищення своєї  кваліфікації;
 • навчатися у вищих навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити керівництву закладу  і  органам  управління  освітою пропозиції щодо покращення навчально-виховної роботи;
 • на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;
 • об’єднуватися у професійні  спілки  та  бути  членами  інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;

6.13. Педагогічні працівники Школи зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженими Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника Школи;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;
 • виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виконувати цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виховувати в учнів шанобливе ставлення  до  батьків,  жінок, старших  за  віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 • готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі,  поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 • виконувати накази  й  усні розпорядження  директора Школи, органів управління освітою;
 • вести відповідну документацію.
 • сприяти зростанню іміджу школи;
 • дотримуватися ділового стилю у мовленні, спілкуванні, одязі;
 • надавати перевагу класичному одягу, стриманому макіяжу та прикрасам;
 • не палити у приміщеннях та на території школи;
 • брати участь у підготовці приміщень школи до навчального року в канікулярний час.

6.14. У Школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

6.15. Педагогічні працівники, які  систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Школи, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до  законодавства України.

6.16. Права і обов’язки  інших  працівників та допоміжного персоналу регулюються  трудовим  законодавством,  цим Статутом  та правилами внутрішнього  трудового розпорядку Школи.

6.17. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

 • створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освітою, директора Школи й органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності Школи;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази Школи;
 • на захист законних  інтересів  дітей  в органах громадського самоврядування  Школи та  у  відповідних   державних,   судових органах.

6.18. Батьки та особи,  які їх замінюють,  є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов’язані:

 • створювати умови для   здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;
 • поважати честь і гідність дитини та працівників Школи;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • виховувати працелюбність, почуття  доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати в дітей повагу до законів, прав,  основних свобод людини;
 • формувати доброзичливе ставлення до оточуючих;
 • виховувати у дітей бережливе ставлення до державного, громадського та особистого майна;
 • відшкодовувати збитки, завдані школі з вини учня, згідно чинного законодавства;
 • вховувати дітей на засадах здорового способу життя.

6.19. У разі невиконання батьками і особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством України, Школа може порушити клопотання  про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських  прав.

 

VII. Управління Школою

7.1. Управління Школою здійснюється засновником в особі управління освіти, яке делегує повноваження управління відділу освіти. Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки,  успішно пройшов  атестацію  керівних  кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

7.3 Директор школи призначаються і звільняються з посади управлінням освіти.

Директор школи:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує розподіл кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • сприяє створенню необхідних умов для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведенню виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, громадських організацій, батьків до навчально-виховного процесу;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • розпоряджається в установленому законодавством порядку шкільним майном і коштами;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників даного навчального закладу;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • звітує про свою роботу на Наглядовій раді один раз на рік.

7.4 У закладі можуть створюватися і діяти: Наглядова рада закладу, Педагогічна рада, Піклувальна рада, Учнівський парламент, Батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації тощо відповідно до законодавства.

7.5 Вищим органом громадського самоврядування школи є Наглядова рада

7.5.1. Метою діяльності Наглядової ради є:

 • сприяння демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, випускників, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу, розвитку демократичного стилю управління;
 • розширення колегіальних форм управління даним закладом.

7.5.2. Основними завданнями Наглядової ради є:

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів на набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків та дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язкової загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;
 • використання коштів спецрахунку;
 • формування виховного середовища.

7.5.3. До Наглядової ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, Учнівського парламенту, Батьківського комітету і Піклувальної ради.

7.5.4  Наглядова рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави, Конвенції прав людини;
 • законності, гласності;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства.

7.5.5. Кількість засідань Наглядової ради визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, а також членами Ради. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. Рішення Ради, що не суперечать законодавству України та Статуту школи, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості через викладення інформації на сайті школи.

7.5.6. Очолює Наглядову раду Голова, який обирається зі складу ради. Голова ради може бути членом Педагогічної ради. Головою Ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

7.5.7. Наглядова рада школи:

 • заслуховує звіт директора, дає оцінку діяльності директора та голови Наглядової ради школи;
 • затверджує основні напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрямки діяльності школи;
 • приймає рішення про стимулювання праці працівників школи;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;
 • здійснює контроль разом з адміністрацією за виконанням цього Статуту;
 • сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з Педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів Похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та Похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
 • разом із Педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • може виносити на розгляд Педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • може виступати ініціатором проведення доброчинних акцій;
 • може вносити на розгляд Педагогічної ради та управління освіти пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи.

7.6. У школі може створюватись Піклувальна рада.

Метою діяльності Піклувальної ради є:

 • забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян,
 • задоволення освітніх потреб,
 • дотримання прав людини,
 • залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

7.6.1. Основними завданнями Піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, громадськими організаціями, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі;
 • зміцнення навчальної, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази навчального закладу;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та навчальним закладом.

7.6.2. Піклувальна рада формується пропорційно до складу Педагогічної ради, Батьківського комітету, Учнівського парламенту, з представників громадськості, представників місцевих органів законодавчої та виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени Піклувальної ради обираються на загальних зборах ініціативної групи, активної громадськості  навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени Піклувальної ради працюють на громадських засадах.

7.6.3. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності;
 • Конвенції прав людини.

Робота Піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання Піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення Піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди, сайт, тощо. Рішення Піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома Наглядової ради, колективу навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами Піклувальної ради.

7.6.4. Очолює Піклувальну раду Голова ради, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів Піклувальної ради.

Голова Піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу Піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення Піклувальної ради;
 • представляє Піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень. Голова Піклувальної ради має право делегувати свої повноваження іншим членам Піклувальної ради.

7.6.5. Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд Наглядової ради, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівника загальноосвітнього навчального закладу, пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчальної, наукової, культурно-спортивної бази навчального закладу;
 • залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
 • вживати заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку разом з іншими членами Наглядової ради.

7.7. У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – Педагогічна рада. Головою Педагогічної ради є директор навчального закладу.

7.7.1.Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичне забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи школи;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів та педагогічних працівників школи, притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), педагогічних працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • впровадження варіативної складової робочого навчального плану.

7.7.2. Робота Педагогічної ради планується у довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань Педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени Педагогічної ради мають право виносити на розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

7.8.1. У школі можуть створюватись та діяти Батьківський комітет,  що діє згідно Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778

Основними задачами комітету є:

Сприяння керівництву загальноосвітньої установи:

 • в удосконаленні умов для здійснення освітнього процесу, в охороні життя та здоров’я учнів;
 • у захисті законних прав та інтересів учнів;
 • в організації та проведенні загальношкільних заходів.

Організація роботи з батьками (законними представниками) загальноосвітньої установи, учнями з роз’яснення їх прав та обов’язків, значення всебічного виховання дитини в родині.

7.8.2. Функції Батьківського комітету:

 • приймає участь у роботі Наглядової ради школи;
 • сприяє забезпеченню оптимальних умов для організації освітнього процесу (надає допомогу у придбанні підручників, у підготовці наочного та методичного приладдя);
 • координує діяльність класних батьківських комітетів;
 • проводить роз’яснювальну й консультативну роботу серед батьків (законних представників) учнів про їхні права та обов’язки;
 • сприяє у проведенні загальношкільних заходів;
 • бере участь у підготовці загальноосвітньої установи до нового навчального року;
 • разом із керівництвом загальноосвітньої установи контролює організацію якості харчування учнів, медичного обслуговування;
 • розглядає звернення на свою адресу, а також звернення з питань, віднесених дійсним положенням до компетенції комітету, за дорученням керівника загальноосвітньої установи;
 • обговорює локальні акти загальноосвітньої установи з питань, що входять у компетенцію комітету;
 • бере участь в організації безпечних умов здійснення освітнього процесу, виконання санітарно-гігієнічних правил та норм;
 • взаємодіє з громадськими організаціями з життя школи;
 • взаємодіє з педагогічним колективом загальноосвітньої установи з питань профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх учнів;
 • взаємодіє з іншими органами самоврядування загальноосвітньої установи з питань проведення загальношкільних заходів та всього іншого, що стосується компетенції комітету.

     7.8.3 Права Батьківського комітету:

 • вносити пропозиції керівництву та іншим органам самоврядування загальноосвітньої установи й одержувати інформацію про результати їх розгляду;
 • звертатися за роз’ясненнями в установи й організації;
 • заслуховувати й одержувати інформацію від керівництва загальноосвітньої установи, інших органів самоврядування;
 • викликати на свої засідання батьків (законних представників) учнів за представленням (рішенням) класних батьківських комітетів;
 • брати участь в обговоренні локальних актів загальноосвітньої установи;
 • давати роз’яснення та вживати заходи з розглянутих звернень;
 • виносити громадський осуд батькам, які ухиляються від виховання дітей у родині;
 • заохочувати батьків (законних представників) учнів за активну роботу в комітеті, надавати допомогу у проведенні загальношкільних заходів тощо;
 • організовувати постійні чи тимчасові комісії під керівництвом членів комітету для виконання своїх функцій;
 • розробляти та приймати локальні акти (про класний батьківський комітет, про постійні та тимчасові комісії комітету).
 • голова комітету може бути присутнім (з наступним інформуванням комітету) на окремих засіданнях педагогічної ради, інших органів самоврядування з питань, що відносяться до компетенції комітету.

     7.8.4  Відповідальність Батьківського комітету :

 • виконання плану роботи;
 • виконання рішень, рекомендацій комітету.
 • установлення взаєморозуміння між керівництвом загальноосвітньої установи та батьками (законними представниками) в питаннях сімейного та громадського виховання учнів.
 • прийняття рішень відповідно до діючого законодавства.
 • бездіяльність окремих членів комітету чи всього комітету.
 • члени комітету, які не приймають участі в його роботі, за представленням голови комітету можуть бути відкликані виборцями.

     7.8.5.Організація роботи Батьківського комітету:

 • До складу комітету входять представники батьків (законних представників) учнів по одному від кожного класу – Голови батьківських комітетів класів. Представники в комітет обираються щорічно на класних батьківських зборах на початку навчального року.
 • Зі свого складу комітет обирає голову (у залежності від чисельного складу можуть обиратися заступники голови, секретар).
 • Комітет правомочний виносити рішення при наявності на засіданні не менше половини свого складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
 • Листування комітету з питань, що відносяться до його компетенції, ведеться від імені загальноосвітньої установи, документи підписують директор школи та голова комітету.

7.9.  У школі створюється постійно діючий дорадчий учнівський колегіальний орган – Учнівський парламент .

Учнівський парламент – колективний орган учнівського самоврядування. Колектив учнів, що формується з метою виконання завдань школи на основі вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку – клас школи , який на своїх зборах вибирає Голову учнівського комітету класу та двох представників, які від кожного класу представляють свої інтереси в Учнівський парламент.

7.9.1. Головним завданням Учнівського парламенту є:

 • розвиток соціальної активності учнів;
 • виховання в них почуття власної гідності;
 • надання можливості практично виявити себе в громадській діяльності;
 • Учнівський парламент організовує роботу учнівського самоврядування, підсумовує роботу комісій за тиждень, семестр і рік та сприяє виконанню учнями Статуту школи.

7.9.2. Права Учнівського парламенту:

 • представники Учнівського парламенту входять до керівництва Наглядової ради школи на пропорційній основі
 • -прийняття рішень з найважливіших питань шкільного життя у межах своїх компетентностей;
 • -внесення пропозицій адміністрації школи з питань навчаня і дозвілля;
 • -координація роботи класів, доведення до класу завдань парламенту;
 • -піклування про молодших школярів, акції матеріальної допомоги , участь у благоустрої школи та шкільної території;
 • -контроль за відвідуванням уроків, за порядком під час чергування класів у школі тощо.
 • члени Учнівського парламенту можуть звернутись із запитанням до педради. Педагогічна рада зобов’язана повідомити про результати розгляду запиту.

7.9.3. Організація роботи Учнівського парламенту:

 • до Учнівського парламенту входять представники школи з 5 по 11(12) класи;
 • Учнівський парламент затверджує перелік робочих груп, комісій тощо та обирає голів;
  – Учнівський парламент має право вносити зміни і доповнення до Положення про Учнівський парламент;
 • засідання Парламенту проводиться 1 раз на тиждень . На засіданні голови робочих груп звітують про роботу груп за тиждень;
 • про підсумки роботи робочих груп і план роботи на наступний тиждень доводиться до відома усіх учнів та педагогічного колективу школи;
 • рішення Учнівського парламенту постійно висвітлюється за допомогою стендів, інтернет-ресурсів тощо;
 • зв’язок Учнівського парламенту із класними колективами здійснюється через лідерів класів – Голів учнівського комітету класу , які обираються на класних зборах на початку навчального року;
 • на класних зборах ухвалюють рішення щодо діяльності класного колективу, слухають інформацію про рішення Учнівського парламенту, накреслюють конкретні заходи щодо їх виконання.
 • педагогічний колектив надає допомогу Учнівському парламенту стосовно згуртуванню шкільного колективу, розвитку соціально активної особистості, формуванню її творчих здібностей;
 • Педагогічна рада координує діяльність Учнівського парламенту, дає їй рекомендації щодо вдосконалення роботи, допомагає планувати, аналізувати та підсумовувати роботу.

 

VІІІ. Матеріально-технічна база

8.1. Матеріально-технічна база Школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Школи.

8.2. Майно Школи становлять основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у балансі Школи.

8.3. Майно належить Школі на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм  їх охорони.

8.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Школі проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.6. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Школи складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), спортивного, читального залу, бібліотеки, архіву, медичного, лінгафонного і комп’ютерних кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

8.7. Школа має земельну ділянку 0,8 га, де розміщуються спортивні майданчики, господарські будівлі.

 

ІХ. Фінансово-господарська діяльність

9.1. Фінансово-господарська діяльність Школи здійснюється на основі її кошторису.

9.2. Джерелами формування кошторису Школи є:

 • кошти місцевого бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 • кошти фізичних, юридичних осіб;
 • кошти, отримані за надання платних послуг, здачі вторинної сировини згідно з чинним законодавства України;
 • кошти міжнародних проектів;
 • доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • інші джерела надходження коштів, не заборонені законодавством України.

9.3. Школа має право на придбання необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

9.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.

9.5. Звітність про фінансово-господарську діяльність Школи встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

9.6. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) Школи або їх частини серед працівників Школи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

Х. Міжнародне співробітництво

10.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм,  проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.2. Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

10.3. Школа має право реалізовувати міжнародні проекти та проекти міжнародної технічної допомоги.

 

ХІ. Контроль за діяльністю навчального закладу

 

11.1. Державний контроль за діяльністю Школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти .

11.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки України, Департамент освіти і науки ЛОДА, управління освіти, відділ освіти, та інші контрольні органи.

11.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) Школи з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником  відповідно до законодавства.

 

ХІІ. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

 

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Школи приймає засновник.

12.2. Реорганізація Школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення перетворення або іншим чином відповідно до чинного законодавства.

12.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

12.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Школою.

12.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

12.6. У випадку реорганізації права та обов’язки Школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

12.7. При реорганізації чи ліквідації Школи працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

12.8. У разі припинення Школи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

 

 

ХІІІ. Порядок внесення змін до статуту

 

13.1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в установленому порядку.

13.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в порядку встановленому для його прийняття.